Αναθεωρημένο Πλαίσιο Προσόντων και Προτάσεις για το SWFM πρόγραμμα κατάρτισης

Τα προσδιορισθέντα επαγγελματικά προσόντα και τα περιεχόμενα του εργαλείου πληροφόρησης – εκπαίδευσης αναθεωρήθηκαν με βάση τις αξιολογήσεις και προτάσεις από ειδικούς σε θέματα ΔΣΑ και ΕΕΚ..