Έκθεση με βάση τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης

Τα προσδιορισθέντα επαγγελματικά προσόντα και τα περιεχόμενα του εργαλείου πληροφόρησης – εκπαίδευσης αναθεωρήθηκαν με βάση τις αξιολογήσεις και προτάσεις από ειδικούς σε θέματα ΔΣΑ και ΕΕΚ με βάση τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Report based on the outcomes of internal evaluation