Εργαλείο πληροφόρησης – εκπαίδευσης

 

Εργαλείο πληροφόρησης – εκπαίδευσης SWFM-QF

Για το σύνολο των ενοτήτων των επαγγελματικών προσόντων, αναπτύχθηκε ένα εργαλείο πληροφόρησης – εκπαίδευσης στο οποίο περιλαμβάνεται το προτεινόμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση των προτεινόμενων προσόντων, με περιγραφή της δομής και των περιεχομένων των εκπαιδευτικών ενοτήτων, τα απαιτούμενα προσόντα εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων και προτεινόμενο εκπαιδευτικό – ενημερωτικό υλικό στην Αγγλική Γλώσσα.

Επίσης, διαμορφώθηκε ένα γλωσσάριο τεχνικών ορών σε 8 διαφορετικές γλώσσες για διαφορετικές τεχνολογίες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Τα προσδιορισθέντα επαγγελματικά προσόντα και τα περιεχόμενα του εργαλείου πληροφόρησης – εκπαίδευσης αναθεωρήθηκαν με βάση τις αξιολογήσεις και προτάσεις από ειδικούς σε θέματα ΔΣΑ και ΕΕΚ.