Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων

Προσδιορίστηκαν τα επαγγελματικά προσόντα και οι απαιτήσεις κατάρτισης για στελέχη που δραστηριοποιούνται σε εγκαταστάσεις ΔΣΑ, σύμφωνα με τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και ECVET, στοχεύοντας στην ευκολότερη μετακίνηση των εργαζομένων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προσδιορισθέντα προσόντα, παρουσιάζονται σε μορφή πίνακα, σύμφωνα με τυποποίηση του EQF στο επίπεδο 6 και άνω, περιγράφοντας αναλυτικά τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες.

Αναπτύχθηκαν οι ακόλουθες ενότητες προσόντων:

1. Γενικές Ενότητες Προσόντων

 • Επιχειρησιακή Λειτουργία,
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού,
 • Οικονομική Διαχείριση,
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση,
 • Υγεία και Ασφάλεια,
 • Προγραμματισμός Νέων Έργων

 2. Ειδικές Τεχνικές Ενότητες Προσόντων

Αναπτύχθηκαν για τις ακόλουθες εγκαταστάσεις ΔΣΑ

 • Συλλογή – Διαχωρισμός Αποβλήτων,
 • Υγειονομική Ταφή,
 • Θερμική Επεξεργασία,
 • Μηχανική Επεξεργασία,
 • Ανακύκλωση,
 • Κομποστοποίηση,
 • Αναερόβια Χώνευση