Εθνικές εκθέσεις σχετικά με τις υφιστάμενες διαδικασίες κατάρτισης των επαγγελματιών στη βιομηχανία διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Eight reports, one for each participating country, were prepared after the realisation of respective surveys on the different national VET systems and training programmes regarding Solid Waste Facilities Managers. Each survey was conducted via the distribution of more than 200 questionnaires to companies, vocational training institutes, and competent bodies. An original questionnaire was prepared in English by the Work Package Leader. The questionnaire was translated in the languages of all project partners by staff members in order to broaden the range of responders to the survey procedure.

The reports were prepared in English.

(National reports / EN, GR, DE, IT, HU, PL, LT, BG)

No of reports: 8