Ενδιάμεση Έκθεση Ποιότητας

Η Ενδιάμεση Έκθεση για την ποιότητα παρήχθη στο πλαίσιο της ενδιάμεσης έκθεσης προόδου. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση των διαδικασιών και των καθηκόντων του έργου, την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες προδιαγραφές του έργου, τα αποτελέσματα των μέτρων που εφαρμόσθηκαν / προληπτικές / διορθωτικές ενέργειες για τη διαχείριση της ποιότητας από την έναρξη του έργου μέχρι τη μισή διάρκεια του έργου.