Εταίροι

Το εταιρικό σχήμα του έργου SWFM-QF περιλαμβάνει 13 φορείς από 8 χώρες της Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης, λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη διαφορετικών, προσόντων και εργασιακών συνθηκών, αναγκών κατάρτισης και επαγγελματικών εκπαιδευτικών μεθόδων.

Οι εταίροι του έργου παρουσιάζουν εξειδίκευση στα πλαίσια προσόντων, συστημάτων και υλικών, καθώς και στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτή η ισορροπημένη κοινοπραξία ενσωματώνει όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία, τις τεχνικές ικανότητες και διοικητικές δεξιότητες, ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι του έργου με την δικτύωση με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς της αγοράς σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας και ανταλλαγής γνώσεων και εκπόνηση σχεδίου εκμετάλλευσης του έργου.