Αποτελέσματα

Αποτελέσματα του προγράμματος SWFM-QF:
  • Προσδιορισμός της δομής και του περιεχομένου των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και προσόντων του επαγγέλματος του Διαχειριστή Στερεών Αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή αγορά και των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν και σχετίζονται με τον τομέα διαχείρισης αποβλήτων.
  • Διερεύνηση και σύγκριση των δραστηριοτήτων της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε 8 Ευρωπαϊκές Χώρες.
  • Περιγραφή των προτεινόμενων επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τα αντίστοιχα απαιτούμενα μαθησιακά αποτελέσματα, και για κάθε μαθησιακό αποτέλεσμα προσδιορισμό των αντιστοίχων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επίπεδο 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (European Qualifications Framework, EQF), με τη συνεργασία και συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων, σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και επαγγελματικής κατάρτισης.
  • Δημιουργία ενός Εργαλείου ενημέρωσης και πληροφόρησης, για τις επαγγελματικές δραστηριότητες και την επαγγελματική κατάρτιση για τα στελέχη, που εργάζονται σε μονάδες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
  • Δημιουργία του διεθνούς Δικτύου μελών του έργου SWFM-QF που αποτελείται από ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους φορείς σε θέματα διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον τομέα αυτό.

Σήμερα, το Δίκτυο SWFM-QF αριθμεί περισσότερα από 400 ενεργά μέλη σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες. Τα μέλη του SWFM-QF συμμετείχαν στην αξιολόγηση και τη βελτίωση των κύριων αποτελεσμάτων του έργου