Очаквани резултати

  • Национални изследвания за същестуващи национални квалификационни рамки и професионални обучения за мениджъри на твърди отпадъци;
  • Европейска мреьа от експерти;
  • Платформа за комуникация и обмен на знания;
  • Сравнителен анализ на съществуващи квалификации и професионални обучения в областта на управлението на твърди отпадъци и Европейската квалификационна рамка и европейски центрове за професионално обучение;
  • Рамка за необходими компетенции за изграждане на профил на специалисти в областта на управлението на твърди отпадъци (ЕКР – т.4-6)
  • Инструментариум за обучения за организация на курс за мениджъри на твърди отпадъци ( достъп до критерии, изисквания, учебни програми и източници за материали за обучения)
  • Оценка на процесите;
  • Разпространение и представяне на дейностите;
  • 5-годишен план за действие;