Tikslai

Įgyvendinant projektą SWFM-QF bus sukurta Europos atliekų tvarkytojų kvalifikacijos sistema, atsižvelgiant į nustatytą poreikį. Siekiant šio tikslo projekte iškelti tokie uždaviniai:

surveynustatyti atliekas tvarkančių organizacijų kvalifikacijos sistemų struktūrą, turinį ir susijusius teisinius reikalavimus, įvertinant esamą atliekų tvarkytojų kvalifikaciją atlikus apklausą;

išnagrinėti ir palyginti atliekų tvarkytojų kvalifikacijos kėlimo ir kitas mokymo programas atliekant apklausą;

detalizuoti esamas atliekų tvarkytojų kvalifikacijos sistemas ir įvertinti jų atitikimą Europos kvalifikacijos sistemai sukuriant įvertinimo metodiką;

nustatyti kompetenciją, reikalingą skirtingoms atliekų tvarkymo sritims, įskaitant žinias, įgūdžius bei specialistų sertifikavimą, sukurti tinkamą mokymo programą, atsižvelgiant į esamą projekto partnerių ir kitą tarptautinę patirtį, sukurti efektyvią komunikavimo bei pasikeitimo patirtimi priemonę;

sukurti harmoningą kompetencijos ir mokymo sistemą įvairioms atliekų tvarkymo organizacijų darbuotojų kategorijoms, skatinti šios sistemos įgyvendinimą;

skleisti informaciją apie projekto veiklą ir rezultatus, organizuoti įvairius renginius, platinti informaciją naudojant brošiūras ir kitas publikacijas;

skatinti projekto rezultatų praktinį taikymą ir įvairių suinteresuotų šalių dalyvavimą SWFM-QF įgyvendinant projektą ir organizuojant baigiamąją konferenciją.