Στόχοι

Το έργο SWFM-QF στοχεύει στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων για Στελέχη Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Για την επίτευξη του βασικού στόχου του έργου, προβλέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων επιμέρους δράσεων:

• διερεύνηση των επαγγελματικών προσόντων των στελεχών διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην ευρωπαϊκή αγορά: ανάλυση των επαγγελματικών προσόντων τους, ομαδοποίηση αντιπροσωπευτικού δείγματος ομάδων-στόχων και εφαρμογή μιας έρευνας με ερωτηματολόγιο στις συμμετέχουσες χώρες,

• διερεύνηση και σύγκριση των Εθνικών Συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Δια Βίου  Μάθησης σύμφωνα με τις οποίες αποκτώνται τα αντίστοιχα προσόντα: ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, ομαδοποίηση αντιπροσωπευτικού δείγματος ομάδων-στόχων και εφαρμογή μιας έρευνας με ερωτηματολόγιο στις συμμετέχουσες χώρες,

καθορισμός επιπέδων στο Εθνικό Σύστημα Προσόντων (NQF) και αντιστοίχιση- ευθυγράμμιση με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECVET): συγκρισιμότητα των τίτλων/προσόντων που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο εκπαιδευτικών συστημάτων διαφορετικών χωρών αλλά και διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων μέσα στην ίδια χώρα,

• προσδιορισμό των προσόντων για στελέχη εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων: περιγραφή του επαγγελματικού προφίλ (γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, μαθησιακά αποτελέσματα), καθορισμό του πλαισίου επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τις πρωτοβουλίες της ΕΕ,

• δημιουργία ενός εναρμονισμένου ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων και κατάρτισης για τα στελέχη εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων: ενίσχυση της αποδοχής του προτεινόμενου πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, προώθηση συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης,

• προώθηση και διάδοση των δράσεων του έργου: οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων διάδοσης (ιστοσελίδα, ημερίδες, ενημερωτικά φυλλάδια, άρθρα στον Τύπο, ενημερωτικά δελτία, παρουσιάσεις στην ΕΕ),

• προώθηση της βιώσιμης χρήσης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου: δικτύωση με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς της αγοράς σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, δημιουργία πλατφόρμας επικοινωνίας και ανταλλαγής γνώσεων, εκπόνηση σχεδίου εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του έργου, οργάνωση τελικού συνεδρίου του έργου.