Цели

SWFM-QF цели да отговори на нуждите на съвременната ситуация чрез разработване на европейска кавалификационна рамка , която да съответства на потребностите на мениджърите в индустрията на управление на отпадъци. За постигане на тази обща цел проектът SWFM-QF предвижда следните специфични цели и начини за изпълнение:

Идентифициране на структурата, съдържанието и регулирането на квалификациите за мениджъри на твърди отпадъци на Европейския пазар – анализ на квалификациите на специалистите по управление на отпадъци; осъществяване на директни контакти и провеждане на анкетно проучкване;

Преглед и сравняване на процедурите за професионално обучение за придобиване на тези квалификации; преглед на текущите процедури за професионално обучение на специалисти от областта на управлението на отпадъците; осъществяване на директни контакти и провеждане на анкетно проучване;

Обстоен преглед на съществуващите национални квалификационни рамки и оценка на тяхното съответствие и уеднаквяване с Европейските квалификациоинни рамки и инструменти за професионално обучение – сравнение на съществуващи квалификации и системи за професионално обучение; изготвяне на инструмент за оценка и уеднаквяването им с всички форми с общи референции;

Идентифициране на компетенциите, свързани със изискванията на сектора – описание на знания, умения, компетенции, резултати от обучения и уроци, позволяващи създаването на профеионален профил; определяне на квалификационна рамка в съответствие с инициативите на ЕС в сектора и разработване на подходящ информационен инструментариум; ппроучване на предишни разработки и добри практики;

• Разработване на хармонизирана рамка за обучение и компетенции за различни нива на квалификация за мениджъри на твърди отпадъци: повишаване на приемствеността на предложената квалификационна рамка; насърчаване на споразумения за международно признаване на квалификации;

Разпространение и промотиране на реузлтатите от проекта – организиране на специфични информационни събития (работни срещи, уебсайт, брошури, статии в пресата, бюлетини, презентации)

Осигуряване на правилното използване на продуктите и резултатите от проекта – повишаване ангажираността на ключовите заинтересовани страни от целевите групи, създаване на мрежа от мениджъри на твърди отпадъци; прилагане на оценичния план на проекта и организиране на финална конференция.