Cele projektu

Opracowanie Europejskich Ram Kwalifikacji dla zarządzających instalacjami gospodarki odpadami będzie odpowiedzią na wymagania rynku odnośnie jednolitych kwalifikacji i umiejętności zarządzających instalacjami. Dla osiągnięcia głównego celu projektu zostaną podjęte następujące działania:

• analiza uregulowań prawnych, struktury oraz zakresu kwalifikacji zarządzających instalacjami gospodarki odpadami na rynku europejskim

• analiza i ocena szkoleń zawodowych skierowanych do zarządzających instalacjami gospodarki odpadami

przeprowadzenie badań ankietowych wśród adresatów projektu

• analiza kwalifikacji zarządzających instalacjami gospodarki odpadami w odniesieniu do istniejących krajowych ram kwalifikacji (NQFs) oraz ocena ich spójności z Europejską Ramą Kwalifikacji (EQF) i Europejskim Systemem Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET)

• określenie wymaganych kwalifikacji zarządzających instalacjami gospodarki odpadami wynikających ze specyfiki sektora:
– identyfikacja stanu wiedzy, umiejętności, kompetencji, oraz jednostek potwierdzających kwalifikacje
– określenie ram kwalifikacji spójnych z polityką UE
– opracowanie narzędzi informacyjno-szkoleniowych
– analiza działań i dobrych praktyk stosowanych w krajach należących do konsorcjum projektu i na świecie
– utworzenie platformy komunikacji i wymiany wiedzy

• opracowanie jednolitego zakresu kompetencji i wymagań dla różnych poziomów kwalifikacji zarządzających instalacjami gospodarki odpadami; promowanie wdrażania proponowanych ram kwalifikacji oraz uznawania nabytych umiejętności i kompetencji.

• promowanie rezultatów projektu:
– stworzenie strony internetowej
– przeprowadzenie warsztatów
– publikacja broszury oraz artykułów w prasie
– przygotowanie biuletynów oraz prezentacji

• promowanie wykorzystania rezultatów projektu: stworzenie sieci i zaangażowanie kluczowych adresatów projektu, przygotowanie planu wykorzystania rezultatów projektu, przedstawienie wyników na konferencji końcowej.