Informacje ogólne

Projekt SWFM-QF

Europejskie Ramy Kwalifikacji dla zarządzających instalacjami zagospodarowania odpadów

Czego dotyczy projekt SWFM-QF?

Celem projektu jest stworzenie mechanizmu, dzięki któremu kwalifikacje uzyskiwane przez zarządzających różnymi instalacjami zagospodarowania odpadów będą porównywalne w całej Unii Europejskiej. Projekt SWFM-QF jest prowadzony przez konsorcjum partnerów z ośmiu krajów UE.

Dlaczego realizujemy projekt SWFM-QF?

Zarządzający instalacjami zagospodarowania odpadów zarządzają działalnością różnego typu instalacji: stacjami przeładunkowymi, sortowniami, składowiskami odpadów, instalacjami odzysku, instalacjami do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, instalacjami do termicznego przetwarzania odpadów czy kompostowniami. Według ostatnich badań (ECORYS, 2009) gospodarka odpadami jest największym podsektorem tzw. eko-przemysłu krajów UE-27, z obrotem całkowitym na poziomie 70,5 mld EUR w 2004 r. i 92,2 mld EUR w 2008 r. Zatrudnienie w tym sektorze jest szacowane na ok. 845 tys. i 1467 tys. w 2000 i 2008 roku odpowiednio. Według innego źródła (BIO Intelligence Service, 2011) pełna implementacja unijnego prawa dotyczącego odpadów będzie skutkowała wzrostem obrotów w sektorze gospodarki odpadami o 5 mld EUR rocznie i utworzeniem ponad 400 tys. miejsc pracy w latach 2008-2020.

Branża gospodarki odpadami w ostatnich latach intensywnie rozwija się i zmienia wskutek nowych przepisów prawnych, technik i technologii. Zintegrowane podejście do gospodarki odpadami oraz traktowanie procesu składowania odpadów jako rozwiązania ostatecznego wpłynęły na rozwój sektora. W rezultacie powstają instalacje gospodarki odpadami ‘nowej generacji’, w których stosuje się nowoczesne rozwiązania i różnorodne procesy, co z kolei wpływa na wymagania odnośnie kwalifikacji i umiejętności zarządzających w tym sektorze.

Mimo rosnącego zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników do obsługi instalacji, szkolenia zawodowe (vocational education and training – VET) dla zarządzających instalacjami zagospodarowania odpadów (Solid Waste Facilities’ Managers – SWFM) w poszczególnych krajach UE różnią się między sobą i nie są spójne z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (European Qualification Framework – EQF) i Europejskim Systemem Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (European Credit system for Vocational Education and Training – ECVET).

Celem projektu SWFM-QF (Towards a European qualification for Solid Waste Facilities’ Managers) jest opracowanie jednolitych Europejskich Ram Kwalifikacji dla zarządzających instalacjami zagospodarowania odpadów. W wyniku projektu zostanie stworzona spójna struktura szkoleń na różnych poziomach kwalifikacji dla SWFM.