Περιγραφή

 

Έργο SWFM-QF

Ανάπτυξη Επαγγελματικού Περιγράμματος για Στελέχη Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Τι είναι το έργο SWFM-QF?

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων για Στελέχη Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Το έργο SWFM-QF υλοποείται με την κοινοπραξία δεκατριών φορέων, σε 8 ευρωπαϊκά κράτη.

Γιατί το έργο SWFM-QF?

Τα στερεά απόβλητα είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους, καθώς όλοι οι άνθρωποι, στην καθημερινότητα μας, παράγουμε και διαθέτουμε στερεά απόβλητα. Κατά μέσο όρο, κάθε ένας Ευρωπαίος πολίτης πετάει περίπου μισό τόνο αστικά απορρίμματα κάθε χρόνο. Το ποσό αυτό είναι πολύ πάνω από τις ποσότητες που παράγονται από άλλες δραστηριότητες, όπως ο τομέας της μεταποίησης, όπου παράγονται 360 εκατ. τόνοι και ο τομέας των κατασκευών, όπου παράγονται 900 εκατ. τόνοι αποβλήτων. Η παροχή νερού και η παραγωγή ενέργειας παράγει άλλους 95 εκατομμύρια τόνους. Συνολικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση παράγει έως και 3 δισεκατομμύρια τόνους στερεών αποβλήτων κάθε έτος.

Η ποσότητα των αποβλήτων που δημιουργούμε αυξάνεται συνέχεια ενώ ταυτόχρονα τα είδη των αποβλήτων διαφοροποιούνται. Αυτό οφείλεται, εν μέρει, στη δραματική αύξηση της χρήσης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, που περιέχουν όλο και πιο περίπλοκα μείγματα υλικών, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών, πολύτιμων μέταλλων, ακόμα και επικίνδυνων υλικών που είναι δύσκολο να τα διαχειριστούμε με ασφάλεια.

Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων στοχεύουν αρχικά στην ελαχιστοποίηση της παραγωγής τους στη διάρκεια οποιασδήποτε ανθρώπινης ενέργειας, διαδικασίας, βελτιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό την αποδοτικότητα των φυσικών πόρων και μειώνοντας στη συνέχεια τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα στερεά απόβλητα τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ανθρώπινη υγεία. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι να καταστεί η Ευρώπη μια κοινωνία ανακύκλωσης, αποφεύγοντας ή επαναχρησιμοποιώντας τα απόβλητα, που δημιουργεί, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ υπάρχουν περίπου 500.000 άτομα που απασχολούνται στον κλάδο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Οι εργαζόμενοι αυτοί απασχολούνται σε 6.000, περίπου, διαφορετικούς χώρους διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Καθώς η παραγωγή στερεών αποβλήτων στην Ευρώπη συνεχίζει να μεγαλώνει, θα υπάρξει συνεχής ανάγκη να διασφαλιστεί ότι ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό θα πρέπει να είναι διαθέσιμο, με ειδικές γνώσεις και δεξιότητες για να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Συνεπώς η εκ νέου εκπαίδευση, η συνεχής επαγγελματική κατάρτιση του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού, ταυτόχρονα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την απασχόληση νέου προσωπικού θα οδηγήσει στην ανάγκη εισαγωγής νέων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για την εκμάθηση των νέων σύγχρονων πρακτικών εργασίας, για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη βιομηχανία των αποβλήτων, που θα συμβαδίζουν με ένα συνεχώς αναθεωρούμενο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης τους.

Είναι επιτακτική ανάγκη τα νέα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης να αποτελέσουν μέρος του γενικότερου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ), ώστε η ΕΕ να αποκτήσει ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό εργατικό δυναμικό που θα ανταποκρίνεται στις νέες τεχνολογικές και θεσμικές εξελίξεις στον τομέα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και το οποίο θα είχει τη δυνατότητα μετακίνησης και εργασίας σε όλε τις χώρες της ΕΕ.

Η πολιτική αυτή θα χρειαστεί μια ισχυρή στρατηγική που θα εξασφαλίζει ότι η περιβαλλοντική βιομηχανία και οι εκπαιδευτικές αρχές θα αναπτύξουν από κοινού εθνικά επαγγελματικά πρότυπα με απευθείας ανταπόκριση στις ανάγκες της βιομηχανίας διαχείρισης αποβλήτων και ότι τα εν λόγω πρότυπα θα αποτελούν τη βάση για τα αντίστοιχα πιστοποιητικά επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο επαγγελματικών Προσόντων.

Το έργο SWFM-QF έχει ως στόχο να ανταποκριθεί στην ανάγκη αυτή, με την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων για τα σύγχρονα Στελέχη Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.