Описание

Какво е SWFM-QF?

Създаване на Европейска квалификация за мениджъри на твърди отпадъци

Проектът цели да разработи Европейска квалификационна и обучителна рамка, която да отговаря на мениджърите в областта на управлението на отпадъците. Проектът SWFM-QF се изпълнява от консорциум с организации от 8 Европейски страни.

Защо SWFM-QF?

Мениджърите на съоръженията за твърди отпадъци ръководят дейностите на различни съоръжения за твърди отпадъци – претоварни станции, центрове за рециклиране на отпадъци, депа за отпадъци, съоръжения за преработване на материали, механично биологично преработване на отпадъци, изгаряне на отпадъци и инсталации за компостиране. Според съвременните изследвания (ECORYS 2009), управлението на отпадъци е най-големият подсектор на екоиндустрията сред 27-те държави членки на ЕС с общ оборот от €70.5 билиона през 2004 и €92.2 билиона през 2008. Друго проучване (BIO Intelligence Service 2011) заключава, че при при постоянно прилагане на разборедбите на Европейското законодателство в областта на отпадъците, оборотът при управление на отпадъци и рециклиране ще нарастне с €5 билиона на година и ще бъдат създадени над 400 000 работни места в периода 2008-2020. Сектор управление на отпадъци се е изменил много в последните години и продължава да се развива чрез ново законодателство, напреднали технологии и техники.

Въвеждане на интегриран подход за управление на отпадъци и смяна на депата с други по-напреднали техники ще повлияят значително върху развитието на сектора. Като резултат съоръженията за управление на отпадъци от „ново поколение” ще се превърнат в по-технически работни площадки за прилагане на иновативни решения и набор от процеси на едно място. Това от своя страна ще окаже влияние върхи изискванията и структурата за изработване на квалификации и необходимите компетенции за професионалисти в сектора.

Въпреки постоянно нарастващата нужда от технически компетентни работници за поддръжка и опериране с напеднали съоръжения за управление на отпадъци, квалификационните рамки и проофесионалното обучение за мениджъри на съоръжения за твърди отпадъци имат диверсифицирана структура в различните европейски държави и не са съгласувани с инициативи на ЕКР и ЕЦПО.

SWFM-QF възнамерява да запълни покрие тази разлика чрез разработване на обща професионална квалификационна рамка в съответствие с политиките на ЕС. Резултатът ще даде набор от стандартизирани профили, подходящи за различните нива на SWFМ квалификции.