Ερωτηματολόγια

Ερωτηματολόγια για τον προσδιορισμό όλων των σύγχρονων επαγγελματικών εκπαιδευτικών αναγκών των στελεχών διαχείρισης στερεών αποβλήτων

  1. Ερωτηματολόγιο για τα Στελέχη που Απασχολούνται στις Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων/ EN, GR, DE, IT, HU, LT, PL, BG

  2. Ερωτηματολόγιο για Οργανισμούς Επαγγελματικής Κατάρτισης/ EN, GR, DE, IT, HU, LT, PL, BG

  3. Σύνδεσμοι και Αρχές / EN, GR, DE, IT, HU, LT, PL, BG

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου «Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων των Στελεχών που Απασχολούνται σε Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (SWFM-QF)» γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστούν ποιες θα πρέπει να είναι οι απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορές, δηλαδή τα προσόντα, των σύγχρονων στελεχών, που απασχολούνται στις μονάδες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα.

Σκοπός των ερωτηματολογίων είναι:

  • να προσδιοριστούν μέσω των απαντήσεων σας, οι εκπαιδευτικές επαγγελματικές ανάγκες των στελεχών που απασχολούνται στις εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων και να συνδυαστούν με τα απαιτούμενα προσόντα (απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές) που θα πρέπει τα στελέχη να διαθέτουν και
  • να προταθεί το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό, για την εκπαίδευση των εργαζομένων στις σύγχρονες απαιτήσεις διαχείρισης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων.
Το ερωτηματολόγιο είναι σύντομο, ατομικό και ανώνυμο. Η ξεχωριστή γνώμη του κάθε εργαζόμενου και εκπαιδευτικού φορέα είναι σημαντική για τον καλύτερο προσδιορισμό όλων των σύγχρονων επαγγελματικών εκπαιδευτικών αναγκών των στελεχών διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Για την συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου για τα Στελέχη που Απασχολούνται στις Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για την συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου για Οργανισμούς Επαγγελματικής Κατάρτισης, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για την συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου για Συνδέσμους και Αρχές, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Επίσης, μέσω της ιστοσελίδας, μπορείτε να γίνεται μέλος του δικτύου του έργου http://www.swfm-qf.eu/main/?page_id=4900&lang=el και να λαμβάνετε συνεχή πληροφόρηση σχετικά με τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα του.

Επίσης, στο τέλος του ερωτηματολογίου, αν επιθυμείτε, μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ώστε να σας αποσταλεί σχετική ενημέρωση με το εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργηθεί.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία και επικοινωνία.